Sari la conținut

Mobilităţi ERASMUS+ de practică pentru studenţi. Stagii de Practică 2016-2018

 • Anunţuri
   
 • Instituţii
  gazdă
 • Criterii de
  eligibilitate
 • Documente
  necesare
 • Modalitate
  de notare
 • Calendarul
  selecţiilor
 • Calendar
  anual
 • Arhivă
  anunţuri

REZULTATE SELECŢIE 1 stagii studenţeşti de practică
Programul Erasmus+ 2017- 2019

Data: 17.11.2017

 

Nr. crt.

Nume şi prenume student

Cetăţenie
(română/
dublă/
alta)

Nivel şi an de studiu

Media anilor de studii
(50%)

Notă limbă străină
(30%)

Notă interviu
(20%)

Media generală

Statut
(admis /
Selectat conditionat/ rezervă/ respins*)

Instituţia gazdă

Perioada de stagiu

1.

Jianu Georgiana Elena

Română

 

L, an I

9,81

9,87

10

9,86

Admis

Center for social and health care for people deprived of liberty and/or with addiction problems of Foundation ADSIS set in Gijon (C/Dindurra 19, 3320), Asturias, Spain

Semestrul II

Instituţia gazdă Oraş, ţara Nr. locuri disponibile Poziţie / Departament Perioada Observaţii

Militos Consulting S.A.
Social Entreprise Knowl for Education and Lifelong Learning

Atena, Grecia

2

Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie

2017-2018

 

L’Arche Bognor

Bognor Regis,
England, UK

1

Psihologie+Ştiinţe ale Educaţiei

 2017-2018

 

University of Padova, Career Service

Padova, Italia

2

Ştiinte ale Educaţiei+Psihologie

2017-2018

 

Open Future International School
Foreign Assistants

Cracovia,
Polonia

2

Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie

2017-2018

 

The Congregation of the daughters of St. Mary of Divine providence

Roma, Italia

2

Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie

2017-2018

 

Instituţii eligibile identificate de studenţi

Pot participa la selecţie studenţii care fac dovada unei invitaţii/scrisori de confirmare din partea unei instituţii eligibile.
În situaţia în care locul de practică este identificat de către student, paşii selecţiei sunt următorii:
1. Contactarea instituţiei de către studentul interesat
2. Informarea coordonatorului Erasmus+ cu privire la identificarea unui loc de practică (prezentarea Scrisorii de confirmare-Confirmation Letter)-documentul este ataşat pe site-ul facultăţii la secţiunea Mobilităţi Erasmus+de practică http://www.psih.uaic.ro/studenti/mobilitatipractica.htm

NOTE:

 • Anunţul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultaţi actualizările acestuia.
 • Studenţii pot identifica şi pe cont propriu Instituţii Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituţia respectivă.           
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati  şi informaţiile de pe site-ul UAIC:

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I – III/IV licenţă, I-II master,  I – III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii doctorale;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât şi pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecţiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susţinerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe abia după promovarea examenului de licenţă/dizertaţie, respectiv confirmarea titlului de doctor.

Observaţie! Studenţii selectaţi pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecţie înainte de finalizarea acestuia şi vor avea statut de selectat condiţionat. Aceşti studenţi vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include şi depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă şi completarea chestionarului de evaluare,

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) min. 8;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF,  DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • pentru studenţii care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituţia primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenţii proaspăt admişi vor prezenta o adeverinţă care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculţăţii la care au fost admişi) şi dovada plăţii taxei de înmatriculare;
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 7. Scrisoare de accept/invitaţie din partea institutiei gazdă în cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 1. copie a permisului de şedere. Excepţie de la această cerinţă fac studenţii de la extensiunea Balţi de cetaţenie moldovenească ;
 2. o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 3. dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

 Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

a) rezultatele academice  – 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)
b) competenţele lingvistice – 30% din punctaj.
c) interviul  –  20% din punctaj;

CALENDARUL SELECŢIILOR

31.10.2017 Afişarea condiţiilor de selecţie şi a locurilor disponibile
31.10.2017-14.11.2017 Depunerea dosarelor de candidatură (Sala Secretariat, orele 10-12)
07.11.2017 Întâlnire informativă cu studenţii interesaţi, ora  13, Sala  D213 
17.11.2017 Interviul*orele 10.00, sala Decanat
17.11.2017 Afişarea rezultatelor selecţiei (ora 15.00)
20.11.2017 Întâlnirea cu studenţii selectaţi (vor fi contactaţi prin email)

*Se admit interviuri online via Skype.

CALENDARUL ANUAL AL SELECŢIILOR

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
SELECŢIE 1 SELECŢIE 2 SELECŢIE 1 SELECŢIE 2
Anunţ site 31.10.2017 16.01.2018 13.03.2018 24.04.2018
Depunere dosare 31.10-14.11.2017 16.01-30.01.2017 13.03-27.03.2018 24.04-08.05.2018
Întâlnire informativă cu studenţii interesaţi 07.11.2017 23.01.2017 20.03.2018 03.05.2018
Interviu 17.11.2017, ora 10 31.01.2017, ora 10 28.03.2018, ora 10 09.05.2018, ora 10
Afişarea rezultatelor 17.11.2017 31.01.2017 28.03.2018 09.05.2018
Întâlnire cu studenţii selectaţi 20.11.2017 05.02.2017 02.04.2018 14.05.2018

Pentru informaţii suplimentare:

Lect.dr. Nicoleta Rogoz

coordonator Erasmus+ Practică

 • nicoleta.rogoz@uaic.ro , tel. 0744-956762  (informaţii despre locurile de practică, sarcini, responsabilităţi, activităţi).
Petronela SPIRIDON-URSU

International Officer, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Rectorat

 • petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812 (informaţii despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu, etc.)

Recomandăm şi consultarea periodică a site-ului Departamentului de Relaţii Internaţionale

 

Important!
COORDONATOR ERASMUS+ STAGII DE PRACTICA
Lect.dr. Nicoleta Rogoz

E-mail: nicoleta.rogoz@uaic.ro
Laborator de Politici educationale, sala D213

 

Sari la conținut