Sari la conținut

Mobilităţi ERASMUS+ de practică pentru studenţi. Stagii de Practică 2017-2019

Instituţii
gazdă
Criterii de
eligibilitate
Documente
necesare
Modalitate
de notare
Calendarul
selecţiei
Calendar
anual
Instituţia gazdă Oraş, ţara Nr. locuri disponibile Poziţie / Departament Perioada Observaţii
Militos Consulting S.A.

Social Entreprise Knowl for Education and Lifelong Learning

Atena, Grecia 2 Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie 2017-2018  
L’Arche Bognor Bognor Regis,
England, UK
2 Psihologie+Ştiinţe ale Educaţiei  2017-2018  
University of Padova, Career Service Padova, Italia 2 Ştiinte ale Educaţiei+Psihologie 2017-2018  
Open Future International School
Foreign Assistants
Cracovia,
Polonia
2 Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie 2017-2018  
The Congregation of the daughters of St. Mary of Divine providence Roma, Italia 2 Ştiinţe ale Educaţiei+Psihologie 2017-2018  
Instituţii eligibile identificate de studenţi Pot participa la selecţie şi studenţii care fac dovada unei invitaţii/scrisori de confirmare din partea unei instituţii eligibile.
  NOTE:

 • Anunţul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultaţi actualizările acestuia.
 • Studenţii pot identifica şi pe cont propriu Instituţii Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul Erasmus+ în legătură cu instituţia respectivă.           
 • Pentru oferte de stagii de practică consultati  şi informaţiile de pe site-ul UAIC sau pagina de Facebook dedicată.

Se pot inscrie la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I-III / IV licenţă, I-II master,  I–III doctorat;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, pentru stagii desfăşurate până la data susţinerii publice a tezei de doctorat;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât şi pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecţiile trebuie sa aiba loc cel mai târziu până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susţinerii publice a tezei de doctorat, iar stagiile pot începe după absolvire (confirmată prin adeverinţa eliberată de facultate), respectiv confirmarea titlului de doctor.

Observaţie!
Studenţii selectaţi pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecţie înainte de finalizarea acestuia şi vor avea statut de selectat condiţionat. Aceşti studenţi vor devini titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include şi depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă şi completarea chestionarului de evaluare.

Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs.

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecţiei (prima sesiune de examene) min. 8;
 • să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu şi/sau situaţia şcolară aferentă studiilor universitare, conform opţiunii candidatului şi în funcţie de limbile studiate, astfel:
  • media aritmetică a notelor din liceu şi/sau universitate / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF,  DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
  • pentru studenţii care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 2. Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 4. Declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituţia primitoare, tipul şi durata stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); studenţii proaspăt admişi vor prezenta o adeverinţă care confirmă statutul lor (eliberată de Secretariatul faculţăţii la care au fost admişi) şi dovada plăţii taxei de înmatriculare;
 6. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz); (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului).
 7. Confirmarea de primire/ accept din partea  institutiei gazda in cazul studentilor care au identificat singuri un loc de practica ERASMUS+ (se accepta o copie scanata dupa original).

 

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:

 1. copie a permisului de şedere. Excepţie de la această cerinţă fac studenţii de la extensiunea Bălţi de cetăţenie moldovenească ;
 2. o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 3. dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);

 Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:

 1. rezultatele academice: 50% din punctaj (Media anilor de studii – vezi calculul alăturat)
 2. competenţele lingvistice: 25% din punctaj.
 3. interviul:  25% din punctaj;
21.05.2018 Afişarea condiţiilor de selecţie şi a locurilor disponibile
23.05.2018 – 12.06.2018 Depunerea dosarelor de candidatură (Secretariatul Facultăţii de Psihologie Şi Ştiinţe Ale Educaţiei, orele 10-12)
6.06.2018 Întâlnire informativă cu studenţii interesaţi, ora   10.00 , Sala  D303
13.06.2018 Interviul orele 12.30, Decanat
13.06.2018 Afişarea rezultatelor selecţiei (ora12)
14.06.2018 Întâlnirea cu studenţii selectaţi (vor fi contactaţi prin email)

CALENDARUL ANUAL AL SELECŢIILOR

SEMESTRUL I SEMESTRUL II
SELECŢIE 1 SELECŢIE 2 SELECŢIE 1 SELECŢIE 2
Anunţ site 31.10.2017 16.01.2018 13.03.2018 24.04.2018
Depunere dosare 31.10-14.11.2017 16.01-30.01.2018 13.03-27.03.2018 24.04-08.05.2018
Întâlnire informativă cu studenţii interesaţi 07.11.2017 23.01.2018 20.03.2018 03.05.2018
Interviu 17.11.2017, ora 10 31.01.2018, ora 10 28.03.2018, ora 10 09.05.2018, ora 10
Afişarea rezultatelor 17.11.2017 31.01.2018, ora 15 28.03.2018 09.05.2018
Întâlnire cu studenţii selectaţi 20.11.2017 05.02.2018 02.04.2018 14.05.2018
Sari la conținut