Skip to content

Mobilităţi Erasmus+ de studiu – Semestrul I şi II, Anul academic 2018-2019

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL I şi II
ANUL ACADEMIC 2018 – 2019

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

CUANTUMUL pentru mobilităţile Erasmus+ de studiu este de:

 •  520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;
 • 470 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

IMPORTANT!!! Studenţii care îndeplinesc condiţiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru stagii de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzi cu frecvenţă, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, pentru stagii desfăşurate până la data susţinerii publice a tezei de doctorat. Astfel, devin eligibili inclusiv doctoranzii care sunt în perioada de prelungire.
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”.

Selecţie condiţionată:

 • Candidaţii declaraţi admişi în anul I la ciclurile de studii Master şi Doctorat pot participa la eventuale selecţii organizate pentru obţinerea unui stagiu de studiu Erasmus+ numai după plata taxei de înmatriculare la facultatea la care au fost admişi şi pot fi selectaţi doar pentru stagii de studiu Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate. În Procesul-Verbal încheiat în urma selecţiei Erasmus+, aceşti candidaţi, dacă sunt declaraţi admişi, vor figura cu statut de selectat condiţionat, urmând a deveni titulari la data emiterii de către Rector a Deciziei de înmatriculare a studenţilor în anii I de studiu la Masterat, respectiv Doctorat.
 • Studenţii selectaţi pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecţie înainte de finalizarea acestuia şi vor  avea statut de selectat condiţionat. Aceşti studenţi vor deveni titulari numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include obligatoriu îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale specificate în contractul financiar încheiat cu UAIC (depunerea tuturor documentelor aferente finalizării stagiului şi completarea chestionarului on-line de evaluare a stagiului în limba engleză).
 • Studenţii care doresc să candideze la selecţie şi au beneficiat anterior de un stagiu de studiu Erasmus+ pentru care notele la examene nu au fost trimise până la data selecţiei, pot obţine cel mult statut de selectat condiţionat, urmând ca decizia finală să fie luată la primirea rezultatelor finale. Aceşti studenţi participă la selecţie cu rezultatele academice dinaintea plecării în stagiul Erasmus+. La primirea rezultatelor obţinute în timpul stagiului şi după echivalarea acestora, comisia de selecţie va constata dacă studentul selectat condiţionat îndeplineşte criteriile pentru a deveni titular. Decizia comisiei de selecţie se va explicita într-o anexă ce se ataşează la Procesul-Verbal de Selecţie.
 • Studenţii care beneficiază de un stagiu de studiu sau practică Erasmus+ la momentul selecţiei, însă doresc să participe la o nouă selecţie Erasmus la care nu pot fi prezenţi, se vor putea înscrie online, iar interviul va avea loc via Skype, cu condiţia ca toţi membrii comisiei de selecţie sa fie de acord cu această procedură de selecţie.

 

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integralişti la momentul selecţiei);
 • să aibă media de studii la momentul selecţiei minim 7.5;
 • în cazul foştilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiaşi ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) – excepţie fac certificatele recunoscute internaţional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obţinute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepţie fac studenţii care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Documente obligatorii:
 • Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivaţie (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) – (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;
 • Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
 • o copie a permisului de şedere;
 • o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
 • dovada existenţei unui garant cetăţean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip);
 • Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
 • proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate;
 • recomandare din partea unui cadru didactic;
 • atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv.

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar documentele de la punctele (a), (b), (j) vor fi prezentate şi în limba de studiu a universităţii/ universităţilor pentru care optează candidatul.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

ATESTATUL DE LIMBĂ
Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iaşi, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 16.04.2018–02.05.2018: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultăţii;
 • 20.04.2018, ora 10:00, Laboratorul de Informatică: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
 • 03.05.2018, ora 11:00: interviu la Decanat;
 • 03.05.2018, ora 14:00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 04.05.2018, ora 10:00, Laboratorul de Informatică: întâlnire informativă la facultate cu studenţii selectaţi. 

INSTITUŢIILE PARTENER

COORDONATOR ERASMUS+:
Lect. Dr. Andrei Marian
…………………………………………..
Email: andrei.marian@uaic.ro

 

!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.