Limbă şi comunicare – perspective didactice. Aplicaţii pentru învăţământul primar

 

Lucrarea se doreşte a fi un ghid în planul didacticii Limbii şi comunicării – în accepţiunea clasică, al didacticii limbii şi literaturii române. Un ghid atât pentru cei care, în cadrul formării lor iniţiale (de exemplu, dar nu exclusiv, prin specializarea „Pedagogia Învăţă­mân-tului Primar şi Preşcolar”, existentă la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), îşi fundamentează teoretic şi aplicativ acest domeniu de pregătire, cât şi pentru cei care, în demersul continuu şi actualizat – în mod necesar – al dezvoltării lor profesionale, caută nuanţări, provocări, premise pentru noi experienţe în activităţile cu elevii.

Contextul vizat este unul particular; este vorba, la nivelul conţi­nu­tului ştiinţific, despre domeniul/ aria curriculară Limbă şi comu­nicare, disciplina Comunicare în limba română/ Limba şi literatura română, iar la nivelul ciclurilor şcolarităţii – despre ciclul primar. O propunere, aşadar, de delimitări mai vechi (clasice/ clasicizate) şi mai noi (alternative la/ pentru cele anterioare) în universul didacticii abordării limbii şi comunicării (literare şi nonliterare) în învăţământul primar.

Plecând de la premisa că ideile generează idei, că împărtăşirea exemplelor/ experienţelor stimulează găsirea de (noi) soluţii la probleme mai vechi sau mai noi, lucrarea de faţă propune un parcurs jalonat de datum-uri, însă deschis provocărilor pe care le implică abordarea acestora în învăţământul primar.