Cărţi publicate de Angelica Hobjilă

Pagină personală

2017

Limbă şi comunicare – perspective didactice. Aplicaţii pentru învăţământul primar

 

Lucrarea se doreşte a fi un ghid în planul didacticii Limbii şi comunicării – în accepţiunea clasică, al didacticii limbii şi literaturii române. Un ghid atât pentru cei care, în cadrul formării lor iniţiale (de exemplu, dar nu exclusiv, prin specializarea „Pedagogia Învăţă­mân-tului Primar şi Preşcolar”, existentă la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), îşi fundamentează teoretic şi aplicativ acest domeniu de pregătire, cât şi pentru cei care, în demersul continuu şi actualizat – în mod necesar – al dezvoltării lor profesionale, caută nuanţări, provocări, premise pentru noi experienţe în activităţile cu elevii.

Contextul vizat este unul particular; este vorba, la nivelul conţi­nu­tului ştiinţific, despre domeniul/ aria curriculară Limbă şi comu­nicare, disciplina Comunicare în limba română/ Limba şi literatura română, iar la nivelul ciclurilor şcolarităţii – despre ciclul primar. O propunere, aşadar, de delimitări mai vechi (clasice/ clasicizate) şi mai noi (alternative la/ pentru cele anterioare) în universul didacticii abordării limbii şi comunicării (literare şi nonliterare) în învăţământul primar.

Plecând de la premisa că ideile generează idei, că împărtăşirea exemplelor/ experienţelor stimulează găsirea de (noi) soluţii la probleme mai vechi sau mai noi, lucrarea de faţă propune un parcurs jalonat de datum-uri, însă deschis provocărilor pe care le implică abordarea acestora în învăţământul primar.

Titlu: Comunicare, discurs, teatru. Delimitări teoretice şi deschideri aplicative
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2012

Descriere:
Planul general al comunicării este avut în vedere, în lucrarea de faţă, din perspectiva relaţionării acestuia cu planul discursului şi cu implicaţiile particulare aferente diferitelor forme de manifestare a universului teatrului, liantul (inedit) fiind dat de sistemul strategiilor (şi, din cadrul acestora, al tehnicilor) discursive şi teatrale valorificate/ valorificabile în acte comunicative comune sau contextualizate didactic/ educaţional.

Delimitările teoretice – prezentate prin raportare la literatura de specialitate aferentă domeniilor pe care le implică un astfel de parcurs – reflectă cu precădere valorile date, în general, respectiv contextualizat, conceptelor operaţionale implicate de componentele cărţii (comunicare, discurs, teatru), prefaţând astfel exemplificări reperabile la nivelul comunicării interpersonale şi la cel al comunicării şcolarilor mici/ cu şcolarii mici (desigur, aceasta reprezintă o particularizare posibilă, din multe altele subsumate comunicării didactice/ educaţionale sau comunicării între/ cu persoane aparţinând unor categorii de vârstă diferite, plasate în diverse tipuri de relaţii, în care îşi asumă anumite roluri etc.).

DIN CUPRINS:Comunicare – discurs – teatru: coordonate teoretice şi aplicative; Tehnici discursive valorificabile în comunicare; Tehnici teatrale valorificabile în comunicare

   

Titlu: Limba română. Repere teoretice şi aplicaţii
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2012

Descriere:
Volumul se doreşte a fi un alt tip de „curs practic de Limba română” adresat, în mod special, studenţilor specializării „Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar”, viitorilor profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar, dar şi actualilor educatori, învăţători, institutori, profesori care se pregătesc pentru susţinerea examenelor de titularizare, pentru obţinerea definitivatului sau a gradului al II-lea în învăţământ, respectiv celor atraşi de logica limbii şi de contextualizările ei necesare în plan comunicativ. Necesitatea unui astfel de instrument este cu atât mai mare cu cât în formarea studenţilor de la specializarea menţionată, studierii Limbii române îi este alocat un singur semestru; în aceste condiţii, lucrarea de faţă se constituie într-o propunere de prezentare sintetică (prin „repere”) a principalelor coordonate care caracterizează fiecare nivel al limbii (nivel fonetic/ fonologic, nivel lexical-semantic, nivel morfologic, nivel sintactic şi nivel stilistic) şi de lansare de provocări în plan aplicativ (pe texte-suport din literatura pentru copii), în vederea fixării acestor conţinuturi.

Cuprins: I. Nivelul fonetic/ fonologic al limbii române. Repere teoretice. Aplicaţii. II. Nivelul lexical-semantic al limbii române. Repere teoretice. Aplicaţii. III. Nivelul morfologic al limbii române. Repere teoretice. Aplicaţii. IV. Nivelul sintactic al limbii române. Repere teoretice. Aplicaţii. V. Nivelul stilistic al limbii române. Repere teoretice. Aplicaţii. VI. Teste de Limba română

   

Titlu: Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului (etapa preşcolarităţii)
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Institutul European
Anul apariţiei: 2008

Descriere:
Generaţiile sunt mereu altfel, contextul în care se nasc, se dezvoltă, îşi proiectează visurile este mereu altul, lumea în care trăiesc este în schimbare, îşi redimensionează din valori, din dominante… Lucrarea de faţă se constituie într-o încercare de deschidere, poate de nuanţare a perspectivei viitorilor/actualilor educatori, prin ilustrarea unora dintre reperele teoretice şi aplicative care definesc/individualizează activităţile de educare a limbajului în etapa preşcolarităţii.

DIN CUPRINS: Perspective asupra comunicării; Etapa preşcolarităţii – premise psihopedagogice;  Didactica activităţilor de educare a limbajului – concepte operaţionale, direcţii de abordare; Conţinuturi valorificate în activităţile de educare a limbajului în învăţământul preşcolar; Metode şi procedee valorificabile în activităţile de educare a limbajului în ciclul preşcolar, Activitatea – nucleu al demersului instructiv-educativ în ciclul preprimar, Coordonate ale unei didactici a comunicării; Ipostaze ale unei didactici a literaturii în etapa preşcolarităţii; Didactica textului nonliterar; Coordonate ale evaluării în activităţile de educare a limbajului preşcolarilor

   

Titlu: Elemente de didactică a limbii şi literaturii române pentru ciclul primar
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Junimea
Anul apariţiei: 2006

Descriere:
Lucrarea, concepută ca o sumă de elemente teoretice asociate realităţii comunicaţionale educative specifice abordării ariei curriculare Limbă şi comunicare în ciclul primar, se constituie – prin fiecare capitol – dintr-o fundamentare teoretică a problematicii vizate, urmată de relaţionarea acesteia cu domeniul limbii şi literaturii române şi de o serie de sugestii aplicative, reprezentând un posibil punct de plecare în pregătirea viitorilor învăţători/institutori, ca şi în nuanţarea practicii celor implicaţi deja în sistem.
DIN CUPRINS: Didactica limbii şi literaturii române – probleme generale; Comunicarea didactică; Elemente metodice valorificate în formarea şi dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral/scris, respectiv de exprimare orală/scrisă; Învăţarea citit-scrisului – repere teoretico-aplicative; Perspective asupra însuşirii normelor limbii române literare; Particularităţi ale abordării textului epic/liric/dramatic; Aspecte ale abordării textului nonliterar; Modalităţi de valorificare a elementelor de construcţie a comunicării; Organizarea textului scris în funcţie de scopul redactării

   

Titlu: Teste de limba şi literatura română pentru gimnaziu, în vederea pregătirii pentru Testarea Naţională
Autori: Elena Apetria-Moruzi, Angelica Hobjilă
Editura: Casa Editorială Demiurg
Anul apariţiei: 2005

Descriere:
Structurată în trei părţi – prima, cuprinzând 45 de teste, cea de-a doua – ,,cheia” subiectelor (răspunsuri conţinând şi soluţii suplimentare, anumite explicaţii şi extinderi ale problemelor de limbă, care să-l ajute pe elev să înţeleagă şi să-şi fixeze problema respectivă), iar cea de-a treia – schematizarea anumitor elemente de teorie literară, respectiv specifice textelor funcţionale – , lucrarea se doreşte a fi nu o prezentare de modele de rezolvare a testelor, ci o sumă de sugestii de abordare a subiectelor posibile, atât în domeniul limbii române, cât şi în cel al literaturii; aşadar, nu răspunsuri standard şi compuneri-tip, ci scheme pe care elevul să le valorifice, indiferent de manualul alternativ la care se raportează.

DIN CUPRINS: Teste de limba şi literatura română; Repere teoretice – Elemente de teorie literară (Figuri de stil, Elemente de prozodie, Genuri literare, Specii literare, Caracterizarea unui personaj), Texte funcţionale (Scrisoarea, Cererea, Invitaţia, Telegrama)

   

Titlu: Microsistemul deicticelor în limba română vorbită neliterară actuală
Autor: Angelica Hobjilă
Editura: Casa Editorială Demiurg
Anul apariţiei: 2003

Descriere:
Lucrarea (reflectare a ideilor promovate în teza de doctorat a autoarei) se constituie într-o privire panoramatică asupra microsistemului deicticelor posibil în limba română, baza cercetării reprezentând-o nu fixarea deicticelor româneşti în ,,tiparele” teoriilor existente în literatura de specialitate, ci încercarea de sistematizare a faptelor de limbă avute în vedere (aproximativ 21000 de fişe conţinând contexte excerptate din texte dialectale) în perspectiva identificării caracteristicilor microsistemului deicticelor, componentă a sistemului limbii române vorbite neliterare actuale, aspect al limbii române, în general.
DIN CUPRINS: Conceptul de deictic; Limba română vorbită neliterară actuală; Microsistemul deicticelor în limba română vorbită neliterară actuală (Cuvinte-deictice/deictice-flectiv; Deictice verbale insuficiente/suficiente; Deictice lexico-semantice/gramatical-semantice; Deictice de gradul I/de gradul II/de gradul III; Deictice situative/narativ-situative; Sistematizarea tipurilor de deictice reperate în limba română vorbită neliterară actuală); Deicticele pronominale

   

Pagină personală