Cărţi publicate de Marius-Ciprian Ceobanu

Pagină personală

Titlu: Învăţarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educaţie
Autor: Ciprian Ceobanu, Prefaţă de Constantin Cucoş
Editura: Polirom, Iaşi
Anul apariţiei: 2016

Descriere:
În contextul folosirii tot mai largi a tehnologiei în viaţa de zi cu zi, profesorii se confruntă cu o serie de întrebări legate de introducerea dispozitivelor digitale în instituţiile de învăţământ şi de accentul pus pe instruirea asistată de calculator. Cum pot noile tehnologii să stimuleze procesul de învăţare şi să îmbunătăţească performanţele elevilor şi studenţilor? E-learning-ul şi m-learning-ul  sunt mai eficiente decât învăţarea clasică? Cum afectează mediul on-line capacităţile cognitive ale unei persoane? Pentru a răspunde la aceste întrebări, cadrele didactice trebuie să fie familiarizate cu mediile şi comunităţile virtuale de învăţare, să cunoască efectele în plan educativ ale reţelelor de socializare şi standardele de calitate în e-learning. Lucrarea prezintă principalele aspecte ale folosirii calculatoarelor în procesul de învăţământ, completându-şi expunerile cu studii de caz şi cu rezultate ale unor cercetări efectuate de specialişti din ţară şi din străinătate. Bazată pe cea mai recentă bibliografie din domeniu, Învăţarea în mediul virtual se adresează atât profesorilor, cât şi studenţilor care parcurg modulul de formare pentru cariera didactică.

Titlu: Dimensiuni ale rezilienţei psihologice. Abordări teoretice şi aplicative
Autor: Aurora Hriţuleac, Ciprian Marius Ceobanu  (coordonatori)
Editura: Pro Universitaria, Bucureşti
Anul apariţiei: 2015

Descriere:
Volumul Dimensiuni ale rezilienţei psihologice. Abordări teoretice şi aplicative este rezultatul activităţii de cercetare a bursierilor doctorali şi postdoctorali şi a tutorilor grupei “Teorii şi practici psihologice şi educaţionale. Dezvoltarea rezilientă şi provocările societăţii actuale” din cadrul proiectului POSDRU  Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doscpostdoc), derulat la Academia Română, Filiala Iaşi.
Conţinutul şi structura volumului au fost determinate de obiectivul general al acestei grupe de cercetare, acela de a studia, din perspectiva teoriilor şi practicilor psihologice şi educaţionale şi cu instrumentele acestora, problematica rezilienţei psihologice atât în accepţiunea sa iniţială, de caracteristică individuală, cât şi, sau mai ales, în accepţiunea sa recentă de sumă de abilităţi şi competenţe dobândite în cursul unui proces dinamic şi longitudinal, specific nu doar indivizilor ci şi grupurilor  şi comunităţilor.

Titlu: Forme ludice în activităţile curriculare şi extracurriculare – aplicaţii în educaţia fizică şi sport
Autori: Cezar Honceriu, Ciprian Ceobanu, Florin Petruţ Trofin, Emilia Rugină, Viciu Tanase
Editura: PIM, Iaşi
Anul apariţiei: 2014

Descriere:
Cartea se adresează: studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, şi celor de la Pedagogia Învăţământului Preprimar şi Primar, tuturor celor care urmează modulul psiho-pedagogic, profesorilor de educaţie fizică şi sport indiferent de ciclul şcolar în care predau, antrenorilor şi monitorilor sportivi, educatorilor (educatoarelor), institutori/institutoare, profesori pentru învăţământul preşcolar şi învăţătorilor/învăţătoarelor, profesori pentru învăţământul primar care predau la grădiniţe sau ciclul primar (conform funcţiilor didactice stabilite în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011), profesorilor suplinitori pe disciplina educaţie fizică şi sport, părinţilor şi tuturor celor care înţeleg importanţa educaţiei prin mijloace ludice.

Titlu: Psihosociologie şcolară
Autori: Ştefan Boncu, Ciprian Ceobanu (coordonatori), Prefaţa de Constantin Cucoş
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2013

Descriere:
Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesaţi atât teoreticienii din zona educaţiei, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar şi actorii sau decidenţii educaţionali ce vor afla răspunsuri sau vor reuşi să gestioneze noi provocări pentru câmpul acţiunilor educaţionale reale. De această lucrare vor beneficia studenţii, cercetătorii, profesorii situaţi atât în mediul preuniversitar dar şi în cel academic, publicul larg interesat de mersul şi fenomenologia internă a şcolii. (din Prefaţa de C. Cucoş)

Titlu: Introducere in managementul clasei de elevi (coautor)
Autori: Alois Gherguţ, Ciprian Ceobanu, Georgeta Diac, Versavia Curelaru, Andrei Marian, Roxana Criu
Editura: Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi
Anul apariţiei: 2010

Descriere:
Zona de interes a acestei lucrări este largă, extensivă. De ea vor fi interesaţi atât teoreticienii din zona educaţiei, ce vor găsi topici incitante, demne de a fi cunoscute sau aprofundate, dar şi actorii sau decidenţii educaţionali ce vor afla răspunsuri sau vor reuşi să gestioneze noi provocări pentru câmpul acţiunilor educaţionale reale. De această lucrare vor beneficia studenţii, cercetătorii, profesorii situaţi atât în mediul preuniversitar dar şi în cel academic, publicul larg interesat de mersul şi fenomenologia internă a şcolii.

Titlu: Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale. Ghid practic
Autori: Alois Gherguţ, Ciprian Ceobanu
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2009

Descriere:
În contextul procesului de reorganizare şi transformare a serviciilor educaţionale din Romania, elaborarea şi managementul proiectelor la nivelul instituţiilor şcolare reprezintă una dintre priorităţile majore în dezvoltarea practicilor educaţionale. Lucrarea oferă informaţii actualizate, utile pentru activităţile din sfera managementului proiectelor educaţionale: caracteristicile generale şi elaborarea unui proiect, criterii de selecţie a propunerilor, instrumente pentru gestionarea eficientă a proiectelor. Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul educaţional, cadrelor didactice, precum şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţele educaţiei.

Titlu: Statistica in educatie
Autori: Laura Asandului, Ileana Niculescu-Aron, Ciprian Ceobanu
Editura: Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 2008
Titlu: Abordări statistice şi ipostaze educaţionale ale modelului e-learning
Autori: Laura Asandului, Ciprian Ceobanu (coordonatori)
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 2007

Descriere:
Lucrarea scoate în evidenţă beneficiile e-learningului pentru învăţământul superior, complementaritatea dintre modalităţile clasice şi cele noi de învăţare, oportunitatea şi valenţele cursurilor on-line, necesitatea restructurării obiectivelor şi priorităţilor în învăţare, specificitatea proiectării unor suporturi sau procese educaţionale presupuse de învăţarea digitală,  combinarea şi continuitatea învăţării electronice cu tehnologia multimedia, dificultăţile evaluării prin intermediul dispozitivelor informatice.
Cu acest volum, „chestiunea e-learning-ului nu mai rămâne ancorata in gândirea abstracta ci coboară pe pământ, venind cu un evantai de răspunsuri la cerinţe foarte practice” Prof. univ. dr. C. Cucos

Titlu: Mentalităţi şi structuri axiologice – o perspectivă psihologică
Autor: Ciprian Ceobanu
Editura: Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
Anul apariţiei: 2005

Descriere:
Lucrarea de faţă îşi găseşte rădăcinile în preocupări şi încercări vechi materializate sub forma unei teze de doctorat. Această aplecare asupra mentalităţilor şi a domeniului axiologic, de-a lungul unei perioade lungi de timp (un deceniu), mi-a permis să distilez câteva tendinţe generale ale cercetărilor din sfera mentalităţilor şi valorilor, dar, mai presus de toate, mi-a sporit numărul întrebărilor şi incertitudinilor referitoare la o arie oricum dominată de multiple interogaţii. în plus, încercarea de a cuprinde cât mai multe opinii asupra domeniului în discuţie fragmentează oarecum lucrarea şi o fac mai greu de abordat. Acest lucru se datorează, pe de o parte, perspectivei abordate, predominant teoretică, şi, pe de altă parte, refuzului de a cădea pradă unor speculaţii seducătoare dar puţin productive în contextul actual.

Pagină personală